QR-koodi.fi -palvelun yleiset sopimusehdot

1. Sopimusosapuolet

Tässä sopimuksessa osapuolet ovat TietoWeb Oy, Leinikkitie 20, 00350 Vantaa, y-tunnus 2321121-4, jäljempänä Yhtiö/toimittaja, sekä sopimuksen tekevä osapuoli, jäljempänä Asiakas.

2. Sopimuksen kohde

Tällä sopimuksella sovitaan asiakkaan käyttöoikeudesta yhtiön tuottamaan qr-koodi.fi -palveluun. Palvelun käyttämiseen liittyvät ja tarvittavat 3. osapuolien tuotteet/palvelut eivät kuulu sopimuksen piiriin (esim. teleoperaattoripalvelut).

3. Sopimuksen syntyminen

Tämä sopimus tulee voimaan, kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet, tai kun yhtiö on hyväksynyt asiakkaan rekisteröitymisen tai kun asiakas on ryhtynyt käyttämään yhtiön palvelua ja asiakas on yhtiön toimesta hyväksytty.

4. Sopimuksen Irtisanominen

Asiakas saa irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan sopimuksen yhden (1) kuukauden irtisanomisajalla, kuitenkin niin ettei laskutusjakson maksuja hyvitetä asiakkaalle. Irtisanominen on tehtävä kirjallisesti. Yhtiö lähettää irtisanomisesta asiakkaalle kirjallisen vahvistuksen. Määräaikaista sopimusta ei voi irtisanoa päättymään kesken sopimuskauden.

5 Sopimuksen purku

Asiakkaalla on oikeus purkaa sopimus, jos palvelu poikkeaa olennaisesti sovitusta, eikä Yhtiö korjaa puutetta tai uusi palvelua kohtuullisessa ajassa Asiakkaan kirjallisesta huomautuksesta, taikka jos palvelun toimitus viivästyy kohtuuttomasti Yhtiön tuottamuksesta johtuvasta syystä.

Yhtiö voi purkaa palvelusopimuksen päättymään kokonaan tai osittain välittömästi, jos Asiakas on asetettu konkurssiin tai muutoin viranomaisen toimesta todettu maksukyvyttömäksi, käyttänyt palvelua markkinoinnissa noudatettujen tapaohjeiden vastaisesti tai Asiakas on huomautuksista huolimatta muutoin olennaisesti rikkonut sopimusvelvoitteitaan. Yhtiöllä on oikeus sulkea Asiakkaan käyttäjätunnukset, kunnes avoimet laskut on suoritettu.

Jos Yhtiö lopettaa palvelun tai sen ominaisuuden tuottamisen tuotannollisista tai taloudellisista syistä tai viranomaisen määräyksiin perustuen, Yhtiöllä on oikeus irtisanoa sopimus ilmoittamalla palvelun lopettamisesta Asiakkaalle kirjallisesti yksi (1) kuukausi etukäteen.

6. Sopimuksen siirtäminen

Asiakkaalla ei ole oikeutta siirtää tähän sopimukseen liittyviä oikeuksia eikä velvollisuuksia kolmannelle osapuolelle ilman Yhtiön etukäteen antamaa kirjallista suostumusta. Yhtiö on oikeutettu siirtämään tähän sopimukseen perustuvat oikeutensa ja velvollisuutensa kolmannelle osapuolelle, jolle tämän sopimuksen tarkoittama liiketoiminta mahdollisesti siirtyy. Tämän lisäksi Yhtiöllä on oikeus siirtää tähän sopimukseen perustuvat saatavansa kolmannelle osapuolelle. Saatavien siirron jälkeen maksut voidaan pätevästi suorittaa ainoastaan siirronsaajalle.

7. Palvelun tuottaminen

Yhtiöllä on oikeus tuottaa sopimuksen mukainen palvelu parhaaksi katsomallaan tavalla ja käyttää palvelun tuottamisessa alihankkijoita. Yhtiö pyrkii jatkuvasti kehittämään palvelujaan. Yhtiöllä on oikeus tehdä palvelun tekniikkaan ja käyttöön vaikuttavia muutoksia. Näistä muutoksista informoidaan asiakasta ennen niiden käyttöönottoa. Jos palvelun muutos aiheuttaa keskeytyksen, Yhtiö pyrkii minimoimaan Asiakkaalle kohdistuvat haitat ja ryhtyy tarpeellisiksi katsomiinsa toimenpiteisiin. Yhtiö ei vastaa edellä mainituista toimenpiteistä mahdollisesti aiheutuvasta haitasta.

Palvelun käyttöympäristö

Asiakas hankki omalla kustannuksellaan kaikki palvelua varten tarvittavat laitteet, ohjelmistot, liittymät ja yhteydet ja vastaa niiden toimintakunnosta sekä huolehtii siitä, etteivät ne haittaa tai häiritse yhtiön tuottamaa palvelua. Yhtiö ei vastaa asiakkaan käyttämien laitteiden tai muiden palveluiden toiminnasta tai yhteensopivuudesta palveluun.

Palvelussa oleva materiaali

Asiakas vastaa itse materiaalista, jota on tuottanut palvelun avulla. Asiakas vastaa syöttämiensä tietojen oikeellisuudesta (mm. verkko-osoitteiden toimivuudesta), eikä Yhtiö ota niistä mitään vastuuta.

8. Tietoturva

Asiakkaan on säilytettävä käyttäjätunnus, salasana ja kaikki muut näihin verrattavat Yhtiön palvelun tunnistetiedot siten, että nämä eivät joudu ulkopuolisten käyttöön. Asiakas vastaa hänen salasanallaan ja käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta käytöstä. Asiakkaan tulee ilmoittaa välittömästi tunnistetietojen joutumisesta ulkopuoliselle. Ilmoituksen jälkeen Asiakas ei vastaa vanhoilla tunnistetiedoilla tapahtuneesta palvelun luvattomasta käytöstä.

Yhtiöllä on oikeus milloin tahansa vaihtaa sellaiset salasanat, joiden se epäilee päätyneen kolmannen osapuolen haltuun tai joita se epäilee käytettävän tämän Sopimuksen ehtojen vastaisesti. Tällaisessa tilanteessa yhtiö toimittaa ilman aiheetonta viivytystä uudet salasanat asiakkaalle, mikäli asiakas ei ole syyllistynyt tämän sopimuksen velvoitteiden olennaiseen laiminlyöntiin.

Yhtiö huolehtii tuottamiensa palveluiden teknisestä tietoturvasta. Yhtiö pitää ajantasalla erilaisia tietoturvaan liittyviä laitteistoja ja ohjelmistoja ja pyrkii näillä toimenpiteillä takaamaan mahdollisimman korkean tietoturvan tason. Asiakas on tietoinen, ettei verkkoympäristöt- ja palvelut ole koskaan täysin tietoturvallisia. Asiakas vastaa omien tietojärjestelmiensä ja laitteidensa tietoturvan asianmukaisesta hoitamisesta.

9. Salassapito

Asiakas sitoutuu pitämään luottamuksellisina Yhtiön tuottamista palveluista saamansa asiakirjat ja muun aineiston ja tiedon. Asiakas sitoutuu olemaan luovuttamatta ja ilmaisematta niitä muille. Luovutettu tieto voi olla sekä suullista että kirjallista tietoa.

Yhtiö ei saa kertoa, luovuttaa tai muutoin informoida kolmatta osapuolta Asiakkaan materiaalista ilman Asiakkaan kirjallista lupaa.

10. Palvelun käyttöoikeus

Yhtiö antaa asiakkaalle käyttöoikeuden palveluun ja yhtiön tuottamaan informaatioon laajuudessa, joka sopimuspapereissa yhteisesti sovitaan. Asiakkaalle ei ole missään tilanteessa oikeutta luovuttaa yhtiön tai järjestelmässä olevan tiedonluovuttajan tuottamaa informaatiota 3. osapuolen käyttöön saamatta siitä kirjallista suostumusta.

11. Maksut ja Laskutus

Yhtiö perii palvelusta ja sen käytöstä Asiakkaan kanssa tehdyn sopimuksen mukaiset maksut. Maksut ja niiden peruste yksilöidään sopimuksessa tai sen liitteessä sekä Asiakkaalle lähetettävissä laskuissa. Yhtiö pidättää itsellään oikeuden veloitus-, laskutus- ja hinnoitteluperiaatteiden sekä hintojen muutoksiin. Yhtiö laskuttaa Tilauksessa yksilöidyn liittymismaksun heti sopimuksen synnyttyä. Kuukausimaksut ja käyttömaksut laskutetaan etukäteen yhden (1) kuukauden tai (12) kahdentoista kuukauden välein. Maksuihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero. Maksuehto on neljätoista (14) päivää netto. Viivästyskorko määräytyy korkolain mukaan. Asiakkaalla ei ole oikeutta saada palautuksia maksetuista maksuista. Mikäli Asiakas purkaa tai irtisanoo sopimuksen, saamatta jääneestä mutta ennakkoon maksetusta palvelusta suoritettua maksua ei palauteta asiakkaalle. Lasku on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Mikäli laskua ei ole maksettu eräpäivänä, Asiakas on velvollinen maksamaan viivästyskorkoa ja kaikki perinnästä aiheutuneet kustannukset. Lasku lähetetään Asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen, joka voi olla muukin kuin palvelun toimitusosoite. Asiakas on kuitenkin vastuussa maksujen suorittamisesta Yhtiölle. Mainitussa tapauksessa Yhtiön tulee lähettää Asiakkaalle ilmoitus maksamattomista laskuista viipymättä. Reklamaatio laskusta on tehtävä ennen laskun eräpäivää. Mikäli laskun maksaminen viivästyy, Yhtiöllä on oikeus estää palvelun käyttö. Yhtiöllä on oikeus periä maksu palvelun uudelleen kytkemisestä.

12. Vahingonkorvausvelvollisuudesta

Mikäli Asiakasta vastaan käynnistetään oikeusprosessi tai tehdään muu vaade, joka perustuu Yhtiön näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan, vastaa Yhtiö kaikista toimintansa aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista asiakkaalle. Mikäli Yhtiötä vastaan käynnistetään oikeusprosessi tai tehdään muu vaade, joka perustuu Asiakkaan näiden sopimusehtojen vastaiseen toimintaan, vastaa Asiakas kaikista toimintansa aiheuttamista kustannuksista ja vahingoista Yhtiölle. Mikäli Asiakas käyttää tai palvelua käytetään Asiakkaan tieten lain tai hyvän tavan vastaiseen toimintaan ja se vahingoittaa Yhtiötä, Asiakas vastaa Yhtiölle aiheutuneesta vahingosta. Asiakkaan tulee reklamoida kirjallisesti Yhtiölle virheestä neljäntoista (14) päivän kuluessa sekä esittää asiaan liittyvät vaatimukset kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa. Yhtiö ei vastaa tämän palvelun käytön aiheuttamista välillisistä vahingoista. Yhtiö ei siten korvaa tulonmenetystä, ansionmenetystä tai muita vastaavia menetyksiä. Yhtiön vahingonkorvausvelvollisuus rajoittuu näissä sopimusehdoissa mainittujen vahinkojen korvaamiseen siten, että korvauksen määrä ei voi ylittää asiakkaan palvelusta maksamaa hintaa viimeiseltä kahdeltatoista (12) kuukaudelta. Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen saamatta jääneestä palvelusta etukäteen maksettua hintaa ei palauteta, ellei toimittaja pidä sitä aiheellisena.

13. Asiakastiedot ja niiden käyttö

Asiakastiedot tallennetaan yrityksen sisäiseen käyttöön, eikä niitä luovuteta 3. osapuolille. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää palveluun liittyviin tarkoituksiin sekä suoramarkkinointiin. Tarkemmat tiedot tietojen tallennuksesta rekisteriselosteessa. TietoWeb Oy voi käyttää asiakkaan nimeä ja logoa referenssinä markkinoinnissaan, ellei asiakas sitä erikseen kiellä.

14. Tilapäiset keskeytykset

Yhtiöllä on oikeus palvelun keskeytykseen järjestelmän korjaus- ja ylläpitotöitä varten. Yhtiö pyrkii siihen, että keskeytys jää lyhytaikaiseksi ja että siitä aiheutuu Asiakkaalle mahdollisimman vähän haittaa. Yhtiö tiedottaa Asiakkaalle keskeytyksestä mahdollisuuksien mukaan. Palvelun mahdolliset häiriöt ja viat korjataan yrityksen normaalina työaikana ja niin pian kuin se on mahdollista. Sopimuksessa noudatetaan yleisiä säännöksiä ylivoimaisesta esteestä. (Force Majoure)

15. Palvelun sulkeminen

Yhtiöllä on oikeus sulkea palvelu jos asiakas väärinkäyttää palvelua sopimusehdoissa määritettyjen ehtojen vastaisesti

16. Riitojen ratkaiseminen

Tähän sopimukseen sovelletaan Suomen lakia. Tästä sopimuksesta mahdollisesti syntyvät riitaisuudet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan neuvottelemalla. Mikäli neuvottelut eivät johda sovintoon, käsitellään tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet Helsingin käräjäoikeudessa.

17. Muut ehdot

Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehty kirjallinen sopimus on ensisijainen tulkintalähde ja nämä yleiset sopimusehdot toissijainen ja täydentävä tulkintalähde. Mikäli Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehty kirjallinen sopimus on ristiriidassa näiden yleisten ehtojen kanssa, sovelletaan kirjallista sopimusta ensisijaisesti ottaen kuitenkin huomioon sen, että nämä yleiset sopimusehdot korvaavat kaikki aiemmat yleiset sopimusehdot. Tähän sopimukseen ja tämän sopimuksen tarkoittamaan sopimussuhteeseen sovelletaan Suomen lakia. Nämä yleiset sopimusehdot tulevat voimaan 15.4.2015 ja korvaavat kaikki aiemmat yleiset sopimusehdot. Nämä ehdot ovat voimassa toistaiseksi. Nämä ehdot eivät korvaa Yhtiön ja Asiakkaan välillä tehtyä voimassaolevaa kirjallista sopimusta vaan ainoastaan täydentävät sitä ottaen huomioon, mitä edellä on mainittu tulkintajärjestyksestä ja mitä edellä kohdassa 3 on mainittu näiden ehtojen voimaantulosta. Yhtiöllä on oikeus muuttaa tämän Sopimuksen ehtoja sekä Tilauksessa yksilöityjä maksuja seuraavan sopimuskauden alusta lukien ilmoittamalla muutoksesta ja sen sisällöstä Asiakkaalle viimeistään kaksi (2) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Muutosilmoituksen saatuaan Asiakkaalla on oikeus kirjallisesti irtisanoa Sopimus päättymään kuluvan sopimuskauden loppuun.